എല്ലാവര്‍ക്കും ച ര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഇനി പുതിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാമല്ലോയെന്ന് നടി ചിപ്പി