ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ് ? അറിയാം, ദേശീയ ഗാനങ്ങളും പിഎസ്സി ചോദ്യങ്ങളും

First Published 26, Sep 2020, 8:54 AM

ഒരു ദേശത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ത്യാ​ഗവും നേട്ടങ്ങളും സ്മരണയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവയൊക്കെ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സം​ഗീതരചനയാണ് ദേശീയ​ഗാനം. ഓരോ രാജ്യത്തിനുമുണ്ട് ദേശീയ​ഗാനം. മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാ​ഗോറിന്റെ ജന​ഗണമന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന രചനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ​ഗാനം. ബംഗാളിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് രചിച്ചത്. പിഎസ്‍സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ ദേശീയ​ഗാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ദേശീയ ​ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമറിയാം. 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സ്പെയിൻ</p>

ഉത്തരം: സ്പെയിൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഗ്രീസ്</p>

ഉത്തരം: ഗ്രീസ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ന്യൂസീലൻഡ്</p>

ഉത്തരം: ന്യൂസീലൻഡ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജപ്പാൻ</p>

ഉത്തരം: ജപ്പാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;യുറ​ഗ്വായ്</p>

ഉത്തരം: യുറ​ഗ്വായ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സൈപ്രസ്&nbsp;</p>

ഉത്തരം: സൈപ്രസ് 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഗ്രീസ്&nbsp;</p>

ഉത്തരം: ഗ്രീസ് 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കാനഡ</p>

ഉത്തരം: കാനഡ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആന്തമെറ്റോളജി</p>

ഉത്തരം: ആന്തമെറ്റോളജി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മിലി തരാന</p>

ഉത്തരം: മിലി തരാന

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ക്വാമി തരാന</p>

ഉത്തരം: ക്വാമി തരാന

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഡ്രൂക്ക് സെൻഡൻ</p>

ഉത്തരം: ഡ്രൂക്ക് സെൻഡൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സായുൻ തുങ്ക ഫൂൽകാ</p>

ഉത്തരം: സായുൻ തുങ്ക ഫൂൽകാ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കബാമ കിയേ</p>

ഉത്തരം: കബാമ കിയേ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ഗൗമി സലാം</p>

ഉത്തരം:  ഗൗമി സലാം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മാർച്ച് ഓഫ് വൊളന്റിയേഴ്സ്</p>

ഉത്തരം: മാർച്ച് ഓഫ് വൊളന്റിയേഴ്സ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ഗോഡ് സേവ് ദ് ക്വീൻ</p>

ഉത്തരം:  ഗോഡ് സേവ് ദ് ക്വീൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജനഗണമന &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ജനഗണമന  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;രവീന്ദ്രനാഥ ടഗോർ&nbsp;</p>

ഉത്തരം: രവീന്ദ്രനാഥ ടഗോർ 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;രവീന്ദ്രനാഥ ടഗോർ &nbsp;</p>

ഉത്തരം:  രവീന്ദ്രനാഥ ടഗോർ  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;1950 ജനുവരി 24 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: 1950 ജനുവരി 24  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;52 സെക്കൻഡ്&nbsp;</p>

ഉത്തരം:  52 സെക്കൻഡ് 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;13 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: 13  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ശങ്കരാഭരണം &nbsp;</p>

ഉത്തരം:  ശങ്കരാഭരണം  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;രാംസിങ് ഠാക്കൂർ&nbsp;</p>

ഉത്തരം:  രാംസിങ് ഠാക്കൂർ 

loader