ലോകം കണ്ട വിപ്ലവങ്ങളും വിപ്ലവകാരികളും; പിഎസ്‍സി പരീക്ഷയിലെ വിപ്ലവ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്...

First Published Dec 5, 2020, 11:17 AM IST

വിപ്ലവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കു വഹിച്ച വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇത്തവണത്തെ പിഎസ്‍സി ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലുൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;നാനാ സാഹിബ്</p>

ഉത്തരം: നാനാ സാഹിബ്

<p>ഉത്തരം: വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി</p>

ഉത്തരം: വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഝാൻസി റാണി</p>

ഉത്തരം: ഝാൻസി റാണി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കൺവർ സിംഗ്</p>

ഉത്തരം: കൺവർ സിംഗ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;1857 മെയ് 10</p>

ഉത്തരം: 1857 മെയ് 10

<p>ഉത്തരം:&nbsp;റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ്</p>

ഉത്തരം: റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബഹാദൂർ ഷാ 2</p>

ഉത്തരം: ബഹാദൂർ ഷാ 2

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രയേലി</p>

ഉത്തരം: ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രയേലി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മംഗൽ പാണ്ഡെ</p>

ഉത്തരം: മംഗൽ പാണ്ഡെ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പ്രീതി ലതാ വഡേദ്കർ</p>

ഉത്തരം: പ്രീതി ലതാ വഡേദ്കർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കാനിംഗ്‌ പ്രഭു</p>

ഉത്തരം: കാനിംഗ്‌ പ്രഭു

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വി ഡി സവർക്കർ</p>

ഉത്തരം: വി ഡി സവർക്കർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;താന്തിയാ തോപ്പി</p>

ഉത്തരം: താന്തിയാ തോപ്പി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;റൂസ്സോ</p>

ഉത്തരം: റൂസ്സോ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കാര്‍ഷിക ഉത്പാദനം</p>

ഉത്തരം: കാര്‍ഷിക ഉത്പാദനം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;603</p>

ഉത്തരം: 603

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഗാന്ധിജി</p>

ഉത്തരം: ഗാന്ധിജി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആൻഡമാൻ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ</p>

ഉത്തരം: ആൻഡമാൻ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കണ്ണൂർ</p>

ഉത്തരം: കണ്ണൂർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറർ</p>

ഉത്തരം: സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കന്നഡ</p>

ഉത്തരം: കന്നഡ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആദായനികുതി</p>

ഉത്തരം: ആദായനികുതി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പുതുച്ചേരി</p>

ഉത്തരം: പുതുച്ചേരി

<p>ഉത്തരം: ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്‍</p>

ഉത്തരം: ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്‍

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂൺ 14</p>

ഉത്തരം: ജൂൺ 14