ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് റോഷ്‌നി നാടാർ; അതിസമ്പന്നരായ പത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഇവരാണ്

First Published Dec 8, 2020, 7:59 PM IST

എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജീസിന്റെ റോഷ്നി നാടാർ മൽഹോത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനിക. ബയോകോണിന്റെ കിരൺ മസുംദാർ ഷാ രണ്ടാമതും യു എസ് വിയുടെ ലീന ഗാന്ധി തിവാരി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

<p>കൊട്ടക് വെൽത്ത് ഹുറുൺ - ലീഡിങ് വെൽതി വുമൺ പട്ടികയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളുളളത്. സ്വപ്രയത്നത്തോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്തി നേടിയ വനിത കിരൺ മസുംദാർ ഷായാണ്. പട്ടികയിൽ 46 പേരാണ് ഇടം നേടിയത്. 2020 സെപ്തംബർ 30 ലെ കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്.</p>

കൊട്ടക് വെൽത്ത് ഹുറുൺ - ലീഡിങ് വെൽതി വുമൺ പട്ടികയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളുളളത്. സ്വപ്രയത്നത്തോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്തി നേടിയ വനിത കിരൺ മസുംദാർ ഷായാണ്. പട്ടികയിൽ 46 പേരാണ് ഇടം നേടിയത്. 2020 സെപ്തംബർ 30 ലെ കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്.

<p>പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ശരാശരി ആസ്ത്രി 2725 കോടിയാണ്. 100 കോടിയിലേറെ ആസ്തിയുള്ളവരാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. പട്ടികയിൽ 19 സ്ത്രീകൾ ഹുറുൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് 2020 ലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ ആറ് സ്ത്രീകൾ ഹുറുൺ ഗ്ലോബൽ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് 2020 ലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.</p>

പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ശരാശരി ആസ്ത്രി 2725 കോടിയാണ്. 100 കോടിയിലേറെ ആസ്തിയുള്ളവരാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. പട്ടികയിൽ 19 സ്ത്രീകൾ ഹുറുൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് 2020 ലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ ആറ് സ്ത്രീകൾ ഹുറുൺ ഗ്ലോബൽ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് 2020 ലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

<p>ദില്ലിയിൽ താമസിക്കുന്ന റോഷ്നി നാടാർ മൽഹോത്രയ്ക്ക് 54850 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയാണുള്ളത്. കിരൺ മസുംദാർ ഷായ്ക്ക് 36600 കോടിയാണ് ആസ്തി. ലീന ഗാന്ധി തിവാരിക്ക് 21340 കോടിയാണ് ആസ്തി.&nbsp;</p>

ദില്ലിയിൽ താമസിക്കുന്ന റോഷ്നി നാടാർ മൽഹോത്രയ്ക്ക് 54850 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയാണുള്ളത്. കിരൺ മസുംദാർ ഷായ്ക്ക് 36600 കോടിയാണ് ആസ്തി. ലീന ഗാന്ധി തിവാരിക്ക് 21340 കോടിയാണ് ആസ്തി. 

<p>ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ദിവിസ് ലബോറട്ടറീസിന്റെ നീലിമ മൊതപർതി 1860 കോടിയുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.</p>

ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ദിവിസ് ലബോറട്ടറീസിന്റെ നീലിമ മൊതപർതി 1860 കോടിയുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.

<p>ചെന്നൈയിൽ താമസിക്കുന്ന സോഹോയുടെ രാധ വെമ്പു 11590 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുമായി പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.</p>

ചെന്നൈയിൽ താമസിക്കുന്ന സോഹോയുടെ രാധ വെമ്പു 11590 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുമായി പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.

<p>സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ താമസിക്കുന്ന അരിസ്റ്റ നെറ്റ്‌വർക്സിന്റെ ജയശ്രീ ഉള്ളാൾ 10220 കോടിയുമായി പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്.</p>

സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ താമസിക്കുന്ന അരിസ്റ്റ നെറ്റ്‌വർക്സിന്റെ ജയശ്രീ ഉള്ളാൾ 10220 കോടിയുമായി പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്.

<p>ദില്ലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഹീറോ ഫിൻ കോർപിന്റെ രേണു മുഞ്ജൽ 8690 കോടി രൂപ ആസ്തിയുമായി പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്.</p>

<p>വഡോദരയിൽ താമസക്കാരിയായ അലെംബിക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ മല്ലിക ചിരയു അമിൻ 7570 കോടി രൂപ ആസ്തിയുമായി പട്ടികയിൽ എട്ടാമതാണ്.</p>

ദില്ലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഹീറോ ഫിൻ കോർപിന്റെ രേണു മുഞ്ജൽ 8690 കോടി രൂപ ആസ്തിയുമായി പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്.

വഡോദരയിൽ താമസക്കാരിയായ അലെംബിക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ മല്ലിക ചിരയു അമിൻ 7570 കോടി രൂപ ആസ്തിയുമായി പട്ടികയിൽ എട്ടാമതാണ്.

<p>പുണെയിൽ താമസിക്കുന്ന തെർമാക്സിന്റെ അനു അഗ, മെഹെർ പുദുംജീ എന്നിവർ 5850 കോടിയുമായി ഒൻപതാമതാണ്.</p>

പുണെയിൽ താമസിക്കുന്ന തെർമാക്സിന്റെ അനു അഗ, മെഹെർ പുദുംജീ എന്നിവർ 5850 കോടിയുമായി ഒൻപതാമതാണ്.

<p>മുംബൈയിൽ താമസക്കാരിയായ നൈകായുടെ ഫാൽഗുനി നയറും കുടുംബവും 5410 കോടി രൂപ ആസ്തിയുമായി പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ്.</p>

മുംബൈയിൽ താമസക്കാരിയായ നൈകായുടെ ഫാൽഗുനി നയറും കുടുംബവും 5410 കോടി രൂപ ആസ്തിയുമായി പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ്.