ലൂസിഫര്‍ തെലുങ്കിലേക്ക് ; 'പെട സെറ്റു പി കെ രാമദാസ് പടിപോയിണ്ടി'

First Published 2, Oct 2019, 9:38 AM


രാഷ്ട്ര-ദേശ ഭാഷാ വിവാദങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വീണ്ടും ശക്തമായ സമയത്താണ് പൃത്ഥിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം ലൂസിഫര്‍ തെലുങ്കിലേക്ക് റിമേയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്. ഭാഷയിലും സിനിമാ സംവിധാന-ആസ്വാദനത്തിലുമെല്ലാം  ശക്തമായ വ്യത്യസങ്ങള്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന രണ്ട് ദേശഭാഷകളാണ് മലയാളവും തെലുങ്കും. ഭാഷാപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളോടൊപ്പം ആസ്വാദനത്തിലെ വ്യത്യസങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ട്രോളന്മാര്‍ ലൂസിഫറുമായാണ് ഇത്തവണ രംഗം കൊഴുപ്പിക്കുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ചെയ്ത നായക കഥാപാത്രം അഭിനയിക്കുന്നത് ചിരഞ്ജീവിയാണ്. കാണാം ലൂസിഫര്‍ ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Athul Puthenpurackal , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Athul Puthenpurackal , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  AtHuL RaVi , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : AtHuL RaVi , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mohamed Anwar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mohamed Anwar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Raju Bai , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Raju Bai , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ramshad Bn, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ramshad Bn, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shabeer Muh'd , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shabeer Muh'd , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  sreenath kottapuram

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : sreenath kottapuram

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thushar Ravi ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thushar Ravi ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : troll mollywood

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : troll mollywood

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : troll mollywood

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : troll mollywood

undefined

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vipin R.‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vipin R.‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Sreekumar, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Sreekumar, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

undefined

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arjun Arju, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arjun Arju, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

loader