തണ്ണിമത്തൻ കുരുവിന്റ ഈ ആരോ​ഗ്യ​ഗുണങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്

First Published Apr 14, 2021, 1:57 PM IST

തണ്ണിമത്തന്റെ കുരു നമ്മൾ എല്ലാവരും കളയാറാണല്ലോ പതിവ്. തണ്ണിമത്തൻ കുരു പോഷകഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്.