വേട്ടയ്ക്ക് കഴുകന്‍; കിര്‍ഗിസ്ഥാന്‍റെ പരമ്പരാഗത സ്വര്‍ണ്ണക്കഴുകന്‍ വേട്ട കാണാം

First Published 14, Dec 2019, 9:56 AM

കസാക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കസാക്കുകളും കിർഗിസും, ബയാൻ-എൽഗി പ്രവിശ്യകളിലെ പ്രവാസികളും ബയാൻ-എൽഗി, മംഗോളിയ, ചൈനയിലെ സിൻജിയാങ് എന്നിവിടങ്ങളിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗത വേട്ടക്കാര്‍ ഇന്നും  സ്വര്‍ണ്ണക്കഴുകന്മാരുമൊത്ത് വേട്ടയാടുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരം പരമ്പരാഗത വേട്ടക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. കാണാം കസാക്കിന്‍റെ കഴുകന്‍ വേട്ട മത്സരം.

കസാക്കിസ്ഥാനികള്‍ സ്വർണ്ണ കഴുകന്മാരുമായി വേട്ടയാടുന്നതിൽ ഏറെ പ്രശസ്തരാണെങ്കിലും, അവർ വടക്കൻ ഗോഷാക്കുകൾ, പെരെഗ്രിൻ ഫാൽക്കണുകൾ, സാക്കർ ഫാൽക്കണുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പക്ഷികളെയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.

കസാക്കിസ്ഥാനികള്‍ സ്വർണ്ണ കഴുകന്മാരുമായി വേട്ടയാടുന്നതിൽ ഏറെ പ്രശസ്തരാണെങ്കിലും, അവർ വടക്കൻ ഗോഷാക്കുകൾ, പെരെഗ്രിൻ ഫാൽക്കണുകൾ, സാക്കർ ഫാൽക്കണുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പക്ഷികളെയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.

കസാക്കിലും കിർഗിസിലും, ഇരതേടുന്ന പക്ഷികളുമായി വേട്ടയാടുന്നവർക്കും കഴുകന്മാരുമായി വേട്ടയാടുന്നവർക്കും പ്രത്യേക പേരുകളുണ്ട്.

കസാക്കിലും കിർഗിസിലും, ഇരതേടുന്ന പക്ഷികളുമായി വേട്ടയാടുന്നവർക്കും കഴുകന്മാരുമായി വേട്ടയാടുന്നവർക്കും പ്രത്യേക പേരുകളുണ്ട്.

കസാക്കിൽ, കുസ്ബെഗിയും സയാത്സിയും പൊതുവെ ഫാൽക്കണറുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ക്വസ് ("പക്ഷി"), ബെക്ക് ("പ്രഭു") എന്നീ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കുസ്ബെഗി വരുന്നത്. അതായത് ഇത്തരം വേട്ടക്കാര്‍ "പക്ഷികളുടെ പ്രഭു" എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

കസാക്കിൽ, കുസ്ബെഗിയും സയാത്സിയും പൊതുവെ ഫാൽക്കണറുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ക്വസ് ("പക്ഷി"), ബെക്ക് ("പ്രഭു") എന്നീ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കുസ്ബെഗി വരുന്നത്. അതായത് ഇത്തരം വേട്ടക്കാര്‍ "പക്ഷികളുടെ പ്രഭു" എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

കസാക്കിസ്ഥാനിലെ വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിൽ, നിരവധി കസാക്കുകൾ മംഗോളിയയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇവര്‍ ബയാൻ-എൽഗി പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. എന്നാല്‍ സ്വര്‍ണ്ണക്കഴുകന്മാരുമായി വേട്ടയാടുന്ന പാരമ്പര്യവും അവർ നിലനിര്‍ത്തി.

കസാക്കിസ്ഥാനിലെ വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിൽ, നിരവധി കസാക്കുകൾ മംഗോളിയയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇവര്‍ ബയാൻ-എൽഗി പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. എന്നാല്‍ സ്വര്‍ണ്ണക്കഴുകന്മാരുമായി വേട്ടയാടുന്ന പാരമ്പര്യവും അവർ നിലനിര്‍ത്തി.

പടിഞ്ഞാറൻ മംഗോളിയനിലെ അൾട്ടായ് പർവതനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബയാൻ-എൽഗിയിൽ 250 കഴുകൻ വേട്ടക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

പടിഞ്ഞാറൻ മംഗോളിയനിലെ അൾട്ടായ് പർവതനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബയാൻ-എൽഗിയിൽ 250 കഴുകൻ വേട്ടക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കുതിരപ്പുറത്ത് സ്വർണ്ണ കഴുകന്മാരെ വേട്ടയാടുന്നത് അവരുടെ ഫാൽക്കൺറി സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കുതിരപ്പുറത്ത് സ്വർണ്ണ കഴുകന്മാരെ വേട്ടയാടുന്നത് അവരുടെ ഫാൽക്കൺറി സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അവർ പ്രാഥമികമായി ചുവന്ന കുറുക്കന്മാരെയും കോർസക്ക് കുറുക്കന്മാരെയും വേട്ടയാടുന്നു.

അവർ പ്രാഥമികമായി ചുവന്ന കുറുക്കന്മാരെയും കോർസക്ക് കുറുക്കന്മാരെയും വേട്ടയാടുന്നു.

സ്വര്‍ണ്ണക്കഴുകന്‍റെ പുറത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

സ്വര്‍ണ്ണക്കഴുകന്‍റെ പുറത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള കുറുക്കന്മാരെ കാണാൻ എളുപ്പമുള്ള മഞ്ഞുകാലത്ത് കുറുക്കന്മാരെയും മുയലുകളെയും വേട്ടയാടാൻ അവർ കഴുകന്മാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള കുറുക്കന്മാരെ കാണാൻ എളുപ്പമുള്ള മഞ്ഞുകാലത്ത് കുറുക്കന്മാരെയും മുയലുകളെയും വേട്ടയാടാൻ അവർ കഴുകന്മാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വേട്ടയ്ക്കായ് കഴുകനെ പറത്തി വിടുന്നു

വേട്ടയ്ക്കായ് കഴുകനെ പറത്തി വിടുന്നു

വേട്ടയ്ക്കായി പറത്തി വിട്ട കഴുകനെ കുതിരപ്പുറത്ത് അന്വേഷിച്ച്  പോകുന്ന വേട്ടക്കാരന്‍.

വേട്ടയ്ക്കായി പറത്തി വിട്ട കഴുകനെ കുതിരപ്പുറത്ത് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന വേട്ടക്കാരന്‍.

എല്ലാ ഒക്ടോബറിലും, കസാഖ് കഴുകൻ വേട്ടയാടൽ ആചാരങ്ങൾ വാർഷിക ഗോൾഡൻ ഈഗിൾ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

എല്ലാ ഒക്ടോബറിലും, കസാഖ് കഴുകൻ വേട്ടയാടൽ ആചാരങ്ങൾ വാർഷിക ഗോൾഡൻ ഈഗിൾ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഈ കസാഖ് പാരമ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരെ കസാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കസാഖ് സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക കസാക്കുകളും മംഗോളിയയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു.

ഈ കസാഖ് പാരമ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരെ കസാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കസാഖ് സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക കസാക്കുകളും മംഗോളിയയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു.

undefined

വേട്ടയാടലിന് ശേഷം തീ കായുന്ന കസാക്കിസ്ഥാന്‍റെ പരമ്പരാഗത സ്വര്‍ണ്ണക്കഴുകന്‍ വേട്ടക്കാര്‍.

വേട്ടയാടലിന് ശേഷം തീ കായുന്ന കസാക്കിസ്ഥാന്‍റെ പരമ്പരാഗത സ്വര്‍ണ്ണക്കഴുകന്‍ വേട്ടക്കാര്‍.

ഒടുവില്‍ ഒരു ഇരയിലേക്ക്.

ഒടുവില്‍ ഒരു ഇരയിലേക്ക്.

സ്വര്‍ണ്ണക്കഴുകന്മാരുടെ വേട്ട മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം തന്നെ വേട്ട നായ്ക്കളുമുണ്ടായിരിക്കും. പറന്നു പോങ്ങിയ കഴുകനെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കണ്ടെത്തി യജമാനനെ അറിയിക്കുകയെന്നതാണ് ഇത്തരം നായ്ക്കളുടെ ജോലി.

സ്വര്‍ണ്ണക്കഴുകന്മാരുടെ വേട്ട മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം തന്നെ വേട്ട നായ്ക്കളുമുണ്ടായിരിക്കും. പറന്നു പോങ്ങിയ കഴുകനെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കണ്ടെത്തി യജമാനനെ അറിയിക്കുകയെന്നതാണ് ഇത്തരം നായ്ക്കളുടെ ജോലി.

loader