ദീപം തെളിയിച്ചും നൃത്തമാടിയും ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ

First Published 29, Oct 2019, 9:01 PM IST

പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകളും ജയവും സന്തോഷവും വ്യാപിപ്പിക്കാനും ജീവിതം ആഘോഷമാക്കാനുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്.   

പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകളും ജയവും സന്തോഷവും വ്യാപിപ്പിക്കാനും ജീവിതം ആഘോഷമാക്കാനുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകളും ജയവും സന്തോഷവും വ്യാപിപ്പിക്കാനും ജീവിതം ആഘോഷമാക്കാനുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഓൺലൈന്‍ അംഗങ്ങള്‍ ദീപാവലി ആഘോഷത്തില്‍

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഓൺലൈന്‍ അംഗങ്ങള്‍ ദീപാവലി ആഘോഷത്തില്‍

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഓൺലൈന്‍ അംഗങ്ങള്‍ ദീപാവലി ആഘോഷത്തില്‍

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഓൺലൈന്‍ അംഗങ്ങള്‍ ദീപാവലി ആഘോഷത്തില്‍

loader