അവന്‍ വരുമോ ഇല്ലയോ ? ബെവ് ക്യു ആപ്പില്‍ തട്ടി ട്രോളുകള്‍

First Published 27, May 2020, 1:20 PM

ഇന്ന് വരും നാളെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായി. മലയാളി ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും നാള്‍ കാത്തിരുന്ന മറ്റൊന്ന് ഉണ്ടാകില്ല. ഒടുവില്‍ സഹികെട്ട ട്രോളന്മാര്‍ തന്നെ രംഗത്തെത്തി. നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ എന്ന് നീണ്ടു പോകുന്ന ബെവ്ക്യു ആപ്പിനായി ഇറങ്ങിയ ട്രോളുകള്‍ കാണാം.

<p>credits:&nbsp;നോളൻ ക്രിസ്റ്റഫർ‎, Troll Republic - TR</p>

credits: നോളൻ ക്രിസ്റ്റഫർ‎, Troll Republic - TR

<p>credits:&nbsp;Ananthakrishnan Kb‎, ‎Troll Republic - TR</p>

credits: Ananthakrishnan Kb‎, ‎Troll Republic - TR

<p>credits:&nbsp;Muhammad Shafi, ‎Troll Republic - TR</p>

credits: Muhammad Shafi, ‎Troll Republic - TR

<p>credits:&nbsp;അമൽ കെ മോൻ Troll Republic - TR</p>

credits: അമൽ കെ മോൻ Troll Republic - TR

<p>Credits:&nbsp;Biju Biju Mathish, ‎Troll Republic</p>

Credits: Biju Biju Mathish, ‎Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്റ്റോ, ‎Troll Republic</p>

Credits: ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്റ്റോ, ‎Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;ബ്രൂസ് വെയ്ൻ, ‎Troll Republic</p>

Credits: ബ്രൂസ് വെയ്ൻ, ‎Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;ജി ഷ് ണു, ‎Troll Republic</p>

Credits: ജി ഷ് ണു, ‎Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;Varun Aravind‎, ‎Troll Republic</p>

Credits: Varun Aravind‎, ‎Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;Arjun Das, ‎Troll Republic</p>

Credits: Arjun Das, ‎Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;Ajith Kumar, ‎Troll Republic</p>

Credits: Ajith Kumar, ‎Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;ആലി ബാബ‎, Troll Republic</p>

Credits: ആലി ബാബ‎, Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;Anamika Anu, ‎Troll Republic</p>

Credits: Anamika Anu, ‎Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;Ajeesh Vasu Dev, ‎Troll Republic</p>

Credits: Ajeesh Vasu Dev, ‎Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;Anand Shanker, ‎Troll Republic</p>

Credits: Anand Shanker, ‎Troll Republic

<p>Credits:&nbsp;തെന്നാലി രാമൻ, ‎Troll Republic</p>

Credits: തെന്നാലി രാമൻ, ‎Troll Republic

<p>Credits :&nbsp;Vineesh Vishwanath‎, Troll Republic</p>

Credits : Vineesh Vishwanath‎, Troll Republic

<p>Credits :&nbsp;Sunil Subramaniam, ‎Troll Republic</p>

Credits : Sunil Subramaniam, ‎Troll Republic

<p>Credits :&nbsp;Vishnu Kalyan, ‎Troll Republic</p>

Credits : Vishnu Kalyan, ‎Troll Republic

<p>Credits :&nbsp;Banu Quraiza, ‎Troll Republic</p>

Credits : Banu Quraiza, ‎Troll Republic

<p>Credits :&nbsp;Pran Kumar Pranavam, ‎Troll Republic</p>

Credits : Pran Kumar Pranavam, ‎Troll Republic

<p>Credits :&nbsp;Jorly Johny, ‎Troll Republic</p>

Credits : Jorly Johny, ‎Troll Republic

<p>Credits :&nbsp;Sarvan Mekkat, ‎Outspoken</p>

Credits : Sarvan Mekkat, ‎Outspoken

<p>Credits :&nbsp;Sarvan Mekkat, ‎Outspoken</p>

Credits : Sarvan Mekkat, ‎Outspoken

<p>Credits :&nbsp;Arjun R Nair‎, Outspoken</p>

Credits : Arjun R Nair‎, Outspoken

<p>Credits :&nbsp;Vijesh Padinjaroot‎, ‎Outspoken</p>

Credits : Vijesh Padinjaroot‎, ‎Outspoken

<p>Credits :&nbsp;Hari Thambayi, ‎Outspoken</p>

Credits : Hari Thambayi, ‎Outspoken

<p>Credits :&nbsp;Anand Anil, ‎Outspoken</p>

Credits : Anand Anil, ‎Outspoken

<h4>Credits: Vishnu Narayanan, ICU</h4>

Credits: Vishnu Narayanan, ICU

<h4>Credits: Kannan Subhash Babu, ICU</h4>

Credits: Kannan Subhash Babu, ICU

<h4>Credits: Noushad Thrissur‎, ICU</h4>

Credits: Noushad Thrissur‎, ICU

<h4>Credits: Ajan Kumar M, ICU</h4>

Credits: Ajan Kumar M, ICU

<h4>Credits: ഓട്ട കാലണ, ICU</h4>

Credits: ഓട്ട കാലണ, ICU

<h4>Credits: അലൻ ഹാക്കർ, ICU</h4>

Credits: അലൻ ഹാക്കർ, ICU

<h4>Credits: Stalin Nelson, ICU</h4>

Credits: Stalin Nelson, ICU

<h4>Credits: ജോ ക്ക ർ, ICU</h4>

Credits: ജോ ക്ക ർ, ICU

<h4>Credits: Sujish Payaradukkam, ICU</h4>

Credits: Sujish Payaradukkam, ICU

<h4>Credits: Hari Krish‎, ICU</h4>

Credits: Hari Krish‎, ICU

<h4>Credits: Sanuzz S, ICU</h4>

Credits: Sanuzz S, ICU

<h4>Credits: Noushad Thrissur, ICU</h4>

Credits: Noushad Thrissur, ICU

<h4>Credits: Trilok Chandran‎, ICU</h4>

Credits: Trilok Chandran‎, ICU

<h4>Credits: Srèéju Ç Pràhèlìkä, ICU</h4>

Credits: Srèéju Ç Pràhèlìkä, ICU

<h4>Credits: Sujith, ICU</h4>

Credits: Sujith, ICU

<h4>Credits: Vineeth Madhavan, ICU</h4>

Credits: Vineeth Madhavan, ICU

<h4>Credits: Ashish Devassy‎, ICU</h4>

Credits: Ashish Devassy‎, ICU

<h4>Credits: കുഞ്ഞുട്ടി അങ്കമാലി, ICU</h4>

Credits: കുഞ്ഞുട്ടി അങ്കമാലി, ICU

<h4>Credits: Nikhil Nikhi‎, ICU</h4>

Credits: Nikhil Nikhi‎, ICU

<h4>Credits: Raghulesh Rag, ICU</h4>

Credits: Raghulesh Rag, ICU

<h4>Credits: Abdulla Haadi Ahamed, ICU</h4>

Credits: Abdulla Haadi Ahamed, ICU

<h4>Credits: Nidheesh Sobhana, ICU</h4>

Credits: Nidheesh Sobhana, ICU

<h4>Credits: Kanish Kumar, ICU</h4>

Credits: Kanish Kumar, ICU

<h4>Credits: Bimal CR, ICU</h4>

Credits: Bimal CR, ICU

<h4>Credits: കണിമംഗലം ബ്രഹ്മദത്തൻ, ICU</h4>

Credits: കണിമംഗലം ബ്രഹ്മദത്തൻ, ICU

<h4>Credits: Abdulla Haadi Ahamed, ICU</h4>

Credits: Abdulla Haadi Ahamed, ICU

<h4>Credits: Prince John, ICU</h4>

Credits: Prince John, ICU

<h4>Credits: Syamprasad b, ICU</h4>

Credits: Syamprasad b, ICU

<h4>Credits: Shaniyas Palappallil, ICU</h4>

Credits: Shaniyas Palappallil, ICU

<h4>Credits: Sumësh Sugathan, ICU</h4>

Credits: Sumësh Sugathan, ICU

<h4>Credits: Harikrishnan Bhaskaran, ICU</h4>

Credits: Harikrishnan Bhaskaran, ICU

<h4>Credits: Vishak Kv Msd, ICU</h4>

Credits: Vishak Kv Msd, ICU

<h4>Credits: Kurian Thomas‎, ICU</h4>

Credits: Kurian Thomas‎, ICU

<h4>Credits: Libin Paul, ICU</h4>

Credits: Libin Paul, ICU

<h4>Credits: Shiju Abraham, ICU</h4>

Credits: Shiju Abraham, ICU

<h4>Credits: ദേവജൻ ദേവഗിരി, ICU</h4>

Credits: ദേവജൻ ദേവഗിരി, ICU

<h4>Credits: Kurian Thomas, ICU</h4>

Credits: Kurian Thomas, ICU

<h4>Credits: Vijil Chavez, ICU</h4>

Credits: Vijil Chavez, ICU

<h4>Credits: ഭീകരൻ അബു, ICU</h4>

Credits: ഭീകരൻ അബു, ICU

<h4>Credits: ട്രോളൻ സബാൻ, ICU</h4>

Credits: ട്രോളൻ സബാൻ, ICU

<h4>Credits: Subin Thandassery, ICU</h4>

Credits: Subin Thandassery, ICU

<h4>Credits: ഓട്ട കാലണ, ICU</h4>

Credits: ഓട്ട കാലണ, ICU

<h4>Credits: Afthab Vm, ICU</h4>

Credits: Afthab Vm, ICU

<h4>Credits: Vysakh Kurup, ICU</h4>

Credits: Vysakh Kurup, ICU

<h4>Credits: Guru Dada, ICU</h4>

Credits: Guru Dada, ICU

<h4>Credits: KP Satheesan, ICU</h4>

Credits: KP Satheesan, ICU

<h4>Credits: Vipin VR, ICU</h4>

Credits: Vipin VR, ICU

<h4>Credits: Sreehari Sreeju, ICU</h4>

Credits: Sreehari Sreeju, ICU

loader