സ്വര്‍ണ്ണമാണോ ഉള്ളിയാണോ, ആരാ ഇപ്പോ മുന്നില്‍ ?; കാണാം വിലയേറിയ ഉള്ളി ട്രോളുകള്‍

First Published 2, Dec 2019, 10:38 AM IST

ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍ ഉള്ളി അഥവാ സവാളയാകും മാര്‍ക്കറ്റിലെ താരം. എന്തിന് ഉള്ളിയുടെ പേരില്‍ സര്‍ക്കാറുകള്‍ തന്നെ വിറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങള്‍. എന്തായാലും ഉള്ളിക്ക് വീണ്ടും വില കൂടി. നിലം തൊടാത്ത ഉയരത്തില്‍. കാണാം ഉള്ളി ട്രോളുകള്‍. 
 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Afsal Ahamed , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Afsal Ahamed , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Arjun Appuz‎ , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arjun Appuz‎ , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Arun Babu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് ,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arun Babu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് ,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Hashik Hashi , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Hashik Hashi , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Jishnu Suresh , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Jishnu Suresh , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Nezz Naz , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Nezz Naz , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Noufal Rahim , troll quilon.jpg

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Noufal Rahim , troll quilon.jpg

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Rahul Krishna Tly , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Rahul Krishna Tly , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shajil Sulthan  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shajil Sulthan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Sujay JS, ട്രോള്‍ ഗ്രിവാന്‍ഡ്രം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sujay JS, ട്രോള്‍ ഗ്രിവാന്‍ഡ്രം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Titto Kunjumon , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Titto Kunjumon , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Vishnu Kuttampuzha , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vishnu Kuttampuzha , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ജാക്ക് സ്പാരോ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ജാക്ക് സ്പാരോ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ജാക്ക് സ്പ്പരോ, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ജാക്ക് സ്പ്പരോ, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ജിജു അച്ചായൻ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ജിജു അച്ചായൻ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ജിത്തു ജിതിൻ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ജിത്തു ജിതിൻ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Nitheesh Cv , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Nitheesh Cv , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Roy reji , ട്രോള്‍ ട്രിവാന്‍ഡ്രം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Roy reji , ട്രോള്‍ ട്രിവാന്‍ഡ്രം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Pranav R , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Pranav R , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Manu Ml , ട്രോള്‍ ട്രിവാന്‍ഡ്രം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Manu Ml , ട്രോള്‍ ട്രിവാന്‍ഡ്രം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Añü Kållãdä Ďq ,  Troll Quilon

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Añü Kållãdä Ďq , Troll Quilon

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ലുട്ടാപ്പി ലുട്ടാപ്പി, ‎Kerala Troll Cafe

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ലുട്ടാപ്പി ലുട്ടാപ്പി, ‎Kerala Troll Cafe

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anooj Jayakumar, ട്രോള്‍ ട്രിവാന്‍ഡ്രം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anooj Jayakumar, ട്രോള്‍ ട്രിവാന്‍ഡ്രം

loader