പ്രിയപ്പെട്ട ടോംസും, പിന്നെ ബോബനും മോളിയും

First Published Apr 28, 2020, 1:37 PM IST

മലയാളികളെ അന്നും ഇന്നും എന്നും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബോബനും മോളിയുടെ സ്രഷ്ടാവ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ടോംസ് നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടു ഏപ്രിൽ 27 -ന് നാല് വർഷം തികഞ്ഞു.