പൊക്രാൻ: ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നാഗ് ആൻ്റി ടാങ്ക് മിസൈലിൻ്റെ അന്തിമ പരീക്ഷണവും വിജയകരം. ഇന്ന് രാവിലെ രാജസ്ഥാനിലെ പൊക്രാനിൽ വച്ചാണ് മിസൈലിൻ്റെ അന്തിമ പരീക്ഷണം നടന്നത്. 

ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പ് അറ്റാക്ക് മിസൈലാണ് നാഗ്. പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ മിസൈലിന് കരയാക്രമണത്തിൽ കരസേനയ്ക്ക് നിർണായക കരുത്ത് പകരാൻ സാധിക്കും. പകലും രാത്രിയും ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ശത്രുക്കളുടെ ടാങ്കുകളെ ഒരു പോലെ കൃത്യമായി ആക്രമിച്ച് തകർക്കാനുള്ള ശേഷിയും നാഗ് മിസൈലിനുണ്ട്.