റോം: ഇറ്റലിയിലെ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമായ എറ്റ്നയിൽ നിന്ന് ലാവ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ഇറ്റലിയിലെ രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചു.

ഇറ്റലിയിലെ സിസിലി നഗരത്തിലാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് എറ്റ്ന. 

അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്നുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ പറന്നുയർന്നതിനാലാണ് സിസിലിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പട്ടണമായ കാറ്റാനിയയിൽ വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചത്. ഇവ പിന്നീട് ഭാഗികമായി തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

ഈ വർഷം ജൂണിലും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലും സമാനമായ നിലയിൽ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ലാവാ പ്രവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.