തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 489 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

AK 279255

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

AA 279255  AB 279255  AC 279255  AD 279255 AE 279255  AF 279255 AG 279255  AH 279255  AJ 279255  AL 279255  AM 279255

രണ്ടാം സമ്മാനം  [5 Lakhs]

AH 539451

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

AA 207056  AB 661413  AC 829018  AD 119749  AE 843819  AF 459109 AG 675401  AH 484182  AJ 338267  AK 643110  AL 759513 AM 699387

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

1008  1221  1630  1933  2361  3576  3945  4064  4698  4739  4844  6062  6799  6989  7752  8304  8800  9729

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0192  1934  3108  4224  4745  6879  8905

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0295  1183  2103  2153  2987  3182  3545  3762  3929  4711  5135  5719  6398  6597  6877  7256  7631  8217  8504  8803  8907  9309  9544  9696  9860  9986

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0008  0020  0047  0059  0324  0388  0519  0716  0979  0991  1026  1037  1366  1440  1501  1509  1787  1819  1950  1973  2091  2334  2371  2584  2654  2925  3039  3062  3211  3381  3394  3550  4079  4270  4463  4658  4819  4824  4984  5398  5410  5553  5571  5616  5744  5862  5953  5995  6110  6265  6527  6711  6755  6823  7165  7257  7412  7601  7607  7669  7781  8033  8297  8361  8853  8879  9117  9219  9304  9420  9588  9740

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0179  0239  0240  0283  0337  0340  0375  0531  0572  0597  0877  0904  1025  1129  1187  1188  1585  1714  1746  1932  2150  2191  2417  2460  2733  2796  2851  2879  2881  2908  2944  2964  2967  3065  3131  3132  3151  3262  3321  3357  3431  3472  3475  3594  3711  3859  3949  3995  4008  4145  4148  4163  4179  4687  4939  5006  5050  5119  5128  5148  5340  5663  5690  6023  6360  6386  6395  6401  6402  6496  6501  6554  6562  6872  6969  7052  7072  7162  7378  7402  7542  7567  7605  7697  7727  7757  7786  7869  7933  7992  8032  8122  8137  8184  8200  8223  8330  8462  8478  8509  8544  8681  8692  8756  8912  9014  9190  9216  9250  9332  9375  9395  9423  9443  9565  9576  9608  9675  9878  9938  9939  9972  9993