തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ എൻ ആർ-199 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

NT 894706

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000/-)

NN 894706  NO 894706  NP 894706  NR 894706  NS 894706  NU 894706  NV 894706  NW 894706  NX 894706  NY 894706  NZ 894706

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

NP 129795

മൂന്നാം സമ്മാനം  [1 Lakh]

NN 459976  NO 166614  NP 689543  NR 463645  NS 156904  NT 174681  NU 344084  NV 588070  NW 879509  NX 679708  NY 480013  NZ 282465

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0211  1025  1510  1774  1810  4089  5424  6151  7009  8121  8208  8269  8426  8551  9236  9257  9482  9992

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0152  0503  0896  1013  1221  1404  1460  1693  1962  1992  2386  2656  2982  3199  3460  3626  3878  3951  4247  4312  4552  4617  5704  5921  5997  6530  6667  6747  7050  7210  8344  8573  8595  8790  9580  9938

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0389  0469  0482  0760  0846  1163  1331  1368  1402  1833  1948  1970  2403  2470  2480  2864  3062  3320  3455  3499  3821  3896  3926  3967  4110  4223  4340  4405  4453  4706  4736  5193  5211  5296  5509  5630  5676  5901  5914  5946  6010  6133  6407  6567  6583  6841  7027  7040  7144  7244  7308  7339  7361  7722  7761  7913  7937  7994  8131  8187  8387  8427  8626  8956  9223  9400  9414  9593  9733  9857

ഏഴാം സമ്മാനം(100/-)

0053  0117  0142  0287  0726  0732  0826  0833  0834  0883  0895  0929  1096  1207  1468  1508  1628  1678  1894  1952  2088  2144  2183  2196  2200  2253  2353  2445  2465  2615  2619  2699  2712  2880  2885  2904  2975  3101  3110  3117  3245  3285  3298  3429  3466  3513  3582  3760  3918  3922  4008  4070  4373  4495  4608  4728  4908  5060  5119  5170  5267  5307  5481  5927  6068  6294  6311  6459  6461  6472  6514  6561  6579  6705  6924  6967  7051  7080  7087  7115  7123  7221  7227  7347  7395  7401  7488  7515  7628  7643  7654  8008  8014  8079  8104  8162  8212  8227  8262  8264  8315  8374  8623  8669  8697  8710  8934  8957  8984  9391  9432  9472  9484  9608  9708  9716  9797  9838  9862  9977