തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ എൻ ആർ-202 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം ([70 Lakhs])

NA 613424

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

NB 613424  NC 613424  ND 613424  NE 613424  NF 613424  NG 613424  NH 613424  NJ 613424  NK 613424  NL 613424  NM 613424

രണ്ടാം സമ്മാനം  [10 Lakhs]

ND 636029

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

NA 189484  NB 382971  NC 241976  ND 620418  NE 432632  NF 826570  NG 263988  NH 157291  NJ 355861  NK 722232  NL 193044  NM 273195

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0443  0999  1345  1771  2150  2165  2892  2988  6164  7661  7893  8477  8863  9070  9418  9869  9879  9987

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0593  0607  0639  0930  1289  1427  2219  2284  2322  2555  4306  4841  5329  5355  5374  5521  5859  5941  5951  6543  6620  7164  7299  7416  7491  7740  8035  8168  8380  8684  8828  9161  9278  9486  9894  9924

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0020  0043  0146  0176  0323  0348  0428  0499  0625  0647  0742  1081  1304  1355  1651  1728  1988  2059  2070  2345  2554  2569  2729  2973  2976  3167  3323  3432  3633  3740  3819  3880  3967  4146  4190  4511  4799  5062  5220  5369  5408  5452  5506  5670  6023  6238  6309  6409  6507  6583  6590  7016  7120  7424  7583  7863  7885  7897  8064  8092  8286  8798  8928  8992  9317  9354  9386  9540  9804  9967

ഏഴാം സമ്മാനം (100/-)

0116  0209  0313  0525  0532  0775  0790  0819  0822  0847  0869  0908  1064  1086  1512  1601  1750  1849  1875  2202  2290  2320  2365  2473  2500  2607  2609  2777  2820  2994  3033  3120  3162  3181  3199  3217  3470  3608  3662  3668  3865  3867  3923  3929  4035  4091  4169  4172  4177  4189  4312  4330  4529  4589  4592  4629  4743  4810  4868  5070  5089  5119  5216  5223  5403  5513  5620  5832  5852  5895  6157  6196  6231  6394  6567  6599  6608  6692  6766  6772  6797  6877  6990  7025  7099  7386  7448  7466  7479  7505  7568  7576  7707  7739  8133  8193  8212  8329  8364  8432  8609  8799  8857  8890  8954  8956  9119  9144  9332  9377  9404  9422  9572  9615  9621  9632  9687  9775  9819  9920