തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ പൗര്‍ണമി RN-427 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന പൗര്‍ണമി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു:

ഒന്നാം സമ്മാനം Rs. 70,00,000/- RC 745266

രണ്ടാം സമ്മാനം Rs. 500,000/- RE 429078

മൂന്നാം സമ്മാനം Rs.200,000/- RH 224257

സമാശ്വാസ സമ്മാനം Rs. 8,000/-  RA 745266 RB 745266RD 745266 RE 745266RF 745266  RG 745266RH 745266 RJ 745266RK 745266 RL 745266 RM 745266

നാലാം സമ്മാനം Rs.5,000/- 1256  1743  2245  2323  2965  4169  5454  5985  6689  7696  8827  9169  9664

അഞ്ചാം സമ്മാനം Rs.2,000/- 1567  2605  3730  8915  9238

ആറാം സമ്മാനം Rs.1,000/- 0850  1208  1269  1986  2358  2811  2877  3116  3223  3955  4125  4621  5412  5418  6393  7018  7117  7621  7710  7914  8526  8584  8609  8947  9437  9699

ഏഴാം സമ്മാനം Rs.500/- 0083  0370  0811  0995  1014  1309  2125  2281  2405  2482  2499  2564  3033  3113  3144  3150  3266  3433  3516  3804  3825  5251  5681  5797  6147  6367  6639  7144  7301  7313  7610  7669  8301  8430  8476  9094  9455  9564  9880  9963

 എട്ടാം സമ്മാനം Rs. 100/- 0790  1262  7661  1932  2848  0261  0077  4132  6350  0829  2600  5223  3537  8235  2081  8932  3504  2191  1132  3382  5843  9990  6729  7186  1356  5450  6638  4300  1777  5406  0187  4322  4402  0488  1686  6148  6402  3203  7097  6776  1336  0454  8875  7403  5076  8744  6611  1022  0269  2491  7979  0611  6908  1873  7408  8304  0041  1052  1902  5721  3719  4188  7226  1147  1236  3557  2582  2423  9347  8153  9605  8017  4928  3721  3089  9623  4873  0927  8872  9736  4004  3340  7993  3059  7333  1742  7062  4644  3616  5545  6623  8075  1736  5839  9298  7168  9227  2579  2511  8971  6466  9391  8382  6765  7072  1397  2685  5373  0660  0833