തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-590 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവ​രങ്ങൾ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം(75 Lakhs)

WL 299577 (ADOOR)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000/-)

WA 299577  WB 299577  WC 299577  WD 299577  WE 299577 WF 299577  WG 299577 WH 299577  WJ 299577 WK 299577  WM 299577

രണ്ടാം സമ്മാനം(5 Lakhs)

WC 746921 (THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം  (1 Lakh) 

WA 627224 (ERNAKULAM)  WB 500556 (PALAKKAD)  WC 501955 (PALAKKAD)  WD 149521 (ERNAKULAM)  WE 361008 (KOLLAM)

WF 554852 (WAYANADU)  WG 776487 (KOLLAM)  WH 677938 (VAIKKOM)  WJ 643942 (GURUVAYOOR)  WK 469282 (THIRUR)

WL 381437 (KOTTAYAM)  WM 378733 (KOTTAYAM)

നാലാം സമ്മാനം (.5,000/-)

0164  0931  1029  1388  1466  1559  1686  2296  3306  4256  5882  7902  8058  8490  9021  9226  9424  9651

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

1278  2064  2758  3081  4535  6153  6900  7104  7107  7454  7464

ആറാം സമ്മാനം (.1,000/-)

0226  1385  1636  3900  5267  6412  7019  7058  8349  8456  8754  9407

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0021  0143  0210  0292  0745  0787  0928  0963  0973  1059  1123  1126  1229  1322  1397  1490  1586  1738  1850  1936  1989  2045  2108  2138  2168  2185  2277  2977  3075  3129  3155  3425  3526  3563  3868  4136  4394  4447  4569  4668  5141  5149  5222  5397  5472  5559  5685  5750  6087  6107  6277  6356  6376  6743  6805  6817  7088  7702  7933  7940  8194  8226  8274  8395  8636  8739  8767  8772  8855  9057  9219  9312  9320  9339  9390  9846  9885  9948

എട്ടാം സമ്മാനം (100)

0122  0126  0259  0296  0575  1065  1067  1141  1212  1355  1519  1592  1859  1872  1922  2090  2114  2124  2136  2264  2265  2297  2475  2562  2573  2633  2692  2694  3131  3196  3207  3297  3582  3705  3861  3948  4051  4109  4179  4229  4287  4288  4315  4405  4543  4548  4552  4637  4785  4808  4852  4931  4966  5012  5094  5208  5326  5372  5389  5555  5602  5703  5720  5731  5888  6059  6075  6301  6329  6367  6413  6469  6589  6602  6651  6653  6717  6731  6940  7054  7077  7279  7347  7381  7425  7454  7559  7575  7594  7682  7684  7687  7748  7880  8238  8267  8312  8316  8401  8719  8749  8778  8904  8935  8959  9009  9119  9131  9256  9261  9404  9413  9472  9641  9738  9741  9747  9805  9874  9931