കോഴിക്കോട്: കൂടത്തായി കൊലപാതകകേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ക്ക് ശുപാർശ. സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി എൻ.കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് ശുപാർശ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനാണ് സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകിയത്.