കുമളി: കുമളി അതിർത്തി വഴിയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ഡിസംബർ 24 മുതൽ 31 വരെയാണ് നിരോധനം. റോഡിൽ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് തീരുമാനം.

കുമളി ലോവർ ക്യാമ്പ് ഹിൽസ് റോഡ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഗതാഗത നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് തേനി ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ കമ്പംമേട്ടു വഴി പോകണമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു.