ദില്ലി: കൊവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധിക്കിടെ രാജ്യം സാമ്പത്തിക തകർച്ചയെ നേരിടുന്നതിനാൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ബാർക്ലേസിന്റെ സമീപകാല ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2021-22 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഇത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഏകീകൃത ധനക്കമ്മി മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ (ജിഡിപി) 14 ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്നും അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്രമേണ ഇത് കുറയുമെന്നും ബാർക്ലേസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. . 

ജിഡിപിയുടെ 14 ശതമാനത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിഹിതം 7.7 ശതമാനവും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അഞ്ച് ശതമാനവും ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനങ്ങളിലായി 1.3 ശതമാനവും വിഹിതം ഉണ്ടായിരിക്കും.
 
"കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാദങ്ങളിലും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് ക്രമേണ മാത്രം ഉത്തേജനം നൽകുന്ന സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തോട് യോജിക്കുന്നു. മാർച്ച്, മെയ്, ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാരിന്റെ നാല് ധനപരമായ ഉത്തേജക പാക്കേജുകളിലൂടെ, രാജ്യത്തിന്റെ ഏകീകൃത ധനക്കമ്മി 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജിഡിപിയുടെ 14.0 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്ന് ബാർക്ലെയ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. " ബാർക്ലേയുടെ റിപ്പോർട്ട് - 'FY21-22 ബജറ്റ് പ്രിവ്യൂ

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ധനക്കമ്മി 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 4.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ജിഡിപിയുടെ 7.7 ശതമാനത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, ജിഡിപിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, സംസ്ഥാന ധനകാര്യത്തിനായി കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഇളവ് നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനങ്ങൾ ജിഡിപിയുടെ 1.3 ശതമാനമെങ്കിലും കമ്മി രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊതുക്ഷേമത്തിൽ നിന്നും കടത്തിന്റെ സുസ്ഥിര കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതായത് കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നത് പതുക്കെ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.