സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ജൂഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി മുന്‍ നക്സലൈറ്റ് ഗ്രോ വാസു ആവശ്യപ്പെട്ടു.