പ്രളയം വിലയിരുത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി

First Published 18, Aug 2018, 2:13 AM IST

മോദി തിരുവനന്തപുരം വിമാനതാവളത്തില്‍

മോദി തിരുവനന്തപുരം വിമാനതാവളത്തില്‍

മോദി തിരുവനന്തപുരം വിമാനതാവളത്തില്‍

മോദി തിരുവനന്തപുരം വിമാനതാവളത്തില്‍

പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നു

പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നു

ചെന്നിത്തല മോദിക്ക് നിവേദനം നല്‍കുന്നു

ചെന്നിത്തല മോദിക്ക് നിവേദനം നല്‍കുന്നു

ചെന്നിത്തല മോദിക്ക് നിവേദനം നല്‍കുന്നു

ചെന്നിത്തല മോദിക്ക് നിവേദനം നല്‍കുന്നു

loader