നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന്റെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ തകർക്കാനുളള കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുളള നീക്കത്തിൽപ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ സത്യാഗ്രഹം.