കറൻസി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ എടിഎമ്മുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് പണം നിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അഞ്ഞൂറിന്‍റെ നോട്ടെത്താൻ വൈകുന്നതിനാൽ കടുത്ത ചില്ലറ ക്ഷാമം അടക്കുമുള്ള പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് യാതൊരയവും വന്നിട്ടില്ല.