ബോഡി ഷെയ്മിങ് അത്ര തമാശയല്ല

മറ്റൊരാളുടെ രൂപത്തെ പരിഹസിക്കുന്നത് തമാശയായി കാണാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ അറിഞ്ഞോളൂ, അതിലൊട്ടും തമാശയില്ല

Video Top Stories