എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ ചൈന

എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരത്തിലെ സംശയം തീർക്കാൻ വീണ്ടും അളന്നു നോക്കാനൊരുങ്ങി ചൈന. ഉയരം അളക്കുന്നതിനായി ചൈനീസ് സര്‍വേ സംഘം ടിബറ്റിലെത്തി. 

Video Top Stories