ചന്ദ്രനെ കൈപ്പിടിയിലാക്കാനുള്ള കുതിപ്പിനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ

ജൂലൈ 15 ന് ചന്ദ്രയാൻ 2 ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിച്ചുയരും. ചന്ദ്രയാൻ 2 ന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. 

Video Top Stories