അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു ആശ്വാസ വാർത്ത; പ്രൊഗേറിയക്ക് മരുന്ന്

രാക്ഷസൻ എന്ന തമിഴ് സിനിമ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതിലെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ വയസാകുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന കുട്ടിയെയോ? മറന്നുകാണാൻ ഇടയില്ല. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രായാധിക്യം ബാധിച്ചവരെ പോലെയാകുന്ന പ്രൊഗേറിയ എന്ന ജനിതക രോഗമാണിത്. 
 

Video Top Stories