ഇത് വരള്‍ച്ചയല്ല, മരുവത്കരണം; കാര്‍ഷികമേഖലയ്ക്ക് മരണമണി മുഴങ്ങുമ്പോള്‍

കൃഷിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നട്ടെല്ല്. കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയായി മാറുകയാണ് ജലദൗര്‍ലഭ്യതയും മരുവത്കരണവും. കണക്കുകള്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ കര്‍ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ദുരിതമാണ്.

Video Top Stories