കൊവിഡ് ഇല്ലാതാകുമോ;നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാകും ?

കൊവിഡിന് എതിരെ കേരളം ആര്‍ജ്ജിത പ്രതിരോധ ശേഷി നേടുമോ;പൊതു ജീവിതം എങ്ങനെ മാറും? പി ആര്‍ പ്രവീണ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്
 

Video Top Stories