ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹീറ്റാവില്ല; കാരണം ഇതാണ്!

ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിന്റെ ആറ്റെം മിനി സ്വിച്ചറാണ് ഇന്ന് ദി ഗാഡ്ജെറ്റിൽ നമ്മൾ  അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷതകൾ? 

Video Top Stories