'ഇന്ത്യയുടെ നാലാം നമ്പര്‍ ആരാവണം' ആരാകണം ആ നാലാം നമ്പര്‍; ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലെ മിന്നും വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ പറയുന്നു

'ഇന്ത്യയുടെ നാലാം നമ്പര്‍ ആരാവണം' ആരാകണം ആ നാലാം നമ്പര്‍; ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലെ മിന്നും വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ പറയുന്നു

Video Top Stories