ഗര്‍ഭിണികളുടെ ഡയറ്റില്‍ മുരിങ്ങയ്ക്ക അനിവാര്യമാകുന്നതിന്റെ കാരണം

പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഗര്‍ഭിണിയുടെയും കുഞ്ഞിന്‍റെയും ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ഗര്‍ഭിണിക്ക്  ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഫലം ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറി ഏതാണ് ?