ചില സമയങ്ങളില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ നിര്‍ത്താതെ കരയാറുണ്ടോ ? ഇതാണ് കാരണം

കുഞ്ഞിന്റെയും അമ്മയുടെയും ശാരീരിക കാരണങ്ങളാണ് കുഞ്ഞ് നിര്‍ത്താതെ കരയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം