തിരുവന്തപുരം: ബി.എസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് & പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകൾക്ക് 2020-21 വർഷത്തെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് നടത്തിയ സ്‌പെഷ്യൽ ഓൺലൈൻ അലോട്ട്‌മെന്റ് www.lbscentre.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 31)  പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവർ ജനുവരി അഞ്ചിനകം നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസ് അടച്ച് അതത് കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടണം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  0471-2560363, 364.