കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി കോളേജുകളിലെ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പട്ടുവം (0460- 2206050, 8547005048), ചീമേനി (0467-2257541, 8547005052), മാനന്തവാടി (04935-245484, 8547005060) എന്നീ അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലാണ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾ.

പയ്യന്നൂർ (0497-2877600, 8547005059), മാനന്തവാടി (04935-245484, 8547005060) എന്നീ അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലാണ് ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾ. ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും അപേക്ഷിക്കാം. ഓരോ കോളേജിലേയും പ്രവേശനത്തിന് പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷാഫോമും പൂരിപ്പിച്ച് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസായി 500 രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം (പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 200 രൂപ) തുക കോളേജുകളിൽ നേരിട്ടും അടയ്ക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ www.ihrd.ac.in  ൽ ലഭിക്കും.