ചെന്നൈ: കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനമായ തമിഴ്നാട് ന്യൂസ്പ്രിന്റ് ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലുള്ള പ്ലാന്റിൽ 117 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് എൻജിനീയർ, പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയാണ് ഒഴിവുകൾ. സെമി സ്കിൽഡ് തസ്തികകളിലും ഒഴിവുകളുണ്ട്. 

സെമി സ്കിൽഡ് (കെമിക്കൽ)-41- കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്/കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി/പൾപ്പ് ആൻഡ് പേപ്പർ ടെക്നോളജിയിൽ ഒന്നാംക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ, 5-10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

സെമി സ്കിൽഡ് (മെക്കാനിക്കൽ)-21- എസ്.എസ്.എൽ.സി., 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഫിറ്റർ ട്രേഡിൽ എൻ.ടി.സി., നാഷണൽ അപ്രന്റിസ്ഷിപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 5-10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

സെമി സ്കിൽഡ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ)-12- എസ്.എസ്.എൽ.സി., 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ എൻ.ടി.സി., നാഷണൽ അപ്രന്റിസ്ഷിപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 5-10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

സെമി സ്കിൽഡ് (ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്)-10- 1. a. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എൻജിനീയറിങ്/ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജി/ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എൻജിനീയറിങ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എൻജിനീയറിങ് എന്നിവയിൽ ഒന്നാംക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ. അല്ലെങ്കിൽ 1. b. എസ്.എസ്.എൽ.സി., 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്കൽ ട്രേഡിൽ എൻ.ടി.സി., നാഷണൽ അപ്രന്റിസ്ഷിപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 2. 5-10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

ഷിഫ്റ്റ് എൻജിനീയർ/ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (കെമിക്കൽ)-14- കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്/കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി/പൾപ്പ് ആൻഡ് പേപ്പർ ടെക്നോളജി എന്നിവയിൽ ഒന്നാംക്ലാസ് ബി.ഇ./ബി.ടെക്. അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ്/സയൻസ് ബിരുദവും ഒന്നാംക്ലാസ് പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇൻ പൾപ്പ് ആൻഡ് പേപ്പർ ടെക്നോളജിയും, 8-10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്ലാന്റ് എൻജിനീയർ/അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (മെക്കാനിക്കൽ)-10- മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്/പ്രൊഡക്ഷൻ എൻജിനീയറിങ്/ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനീയറിങ് എന്നിവയിൽ ഒന്നാംക്ലാസ് ബി.ഇ./ബി.ടെക്, 8-10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്ലാന്റ് എൻജിനീയർ/അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ)-6- ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഒന്നാംക്ലാസ് ബി.ഇ./ബി.ടെക്., 8-10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്ലാന്റ് എൻജിനീയർ/അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ)-3- 1. a. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജി/ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എൻജിനീയറിങ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എൻജിനീയറിങ് എന്നിവയിൽ ഒന്നാംക്ലാസ് ബി.ഇ./ബി.ടെക്. അല്ലെങ്കിൽ 1. b. ആർട്സ്/സയൻസ് ബിരുദവും ഒന്നാംക്ലാസ് പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രൊസസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനും. 2. 8-10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

വിശദവിവരങ്ങൾ www.tnpl.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഡിസംബർ 18 ആണ്  ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി. ഡിസംബർ 24 വരെ തപാലിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.