ബോളിവുഡ് നടിമാരുടെ ജിം ദൃശ്യങ്ങള്‍

First Published 4, Aug 2018, 10:55 PM IST

ആരോഗ്യത്തിലും ശരീര സൗന്ദര്യത്തിലും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് ബോളിവുഡ് നടിമാര്‍, ചില ബോളിവുഡ് നടിമാരുടെ ജിം ദൃശ്യങ്ങള്‍

കരീനയും മലൈയ്ക്കയും ജിം പരിശീലനത്തിന് ശേഷം

കരീനയും മലൈയ്ക്കയും ജിം പരിശീലനത്തിന് ശേഷം

കരീന കപൂര്‍ ജിം പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം

കരീന കപൂര്‍ ജിം പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം

മലൈയ്ക്ക ജിം പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം

മലൈയ്ക്ക ജിം പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം

ജിം പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം ശ്രദ്ധ കപൂര്‍

ജിം പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം ശ്രദ്ധ കപൂര്‍

സൊനാക്ഷി ജിം പ്രാക്ടീസില്‍

സൊനാക്ഷി ജിം പ്രാക്ടീസില്‍

loader