നിരത്തിലെ നാളെയുടെ താരങ്ങൾ

First Published May 12, 2020, 4:25 PM IST

ഇന്നത്തെ .കണ്‍സെപ്റ്റ് വാഹനങ്ങളാണ് നാളെ നിരത്തിലൂടെ ചീറിപ്പായുന്നത് അതിലെ ചില പൊളി വാഹനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം