സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ: ഇന്ത്യയിലെ 'സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ' പ്രതിനിധികളെന്ന് കോൺഗ്രസിനെ വിളിച്ച വൈസ്രോയി?

First Published May 5, 2021, 10:30 AM IST

ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ഭാഗം.