സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ: ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ‘ഹൃദയവും ആത്മാവും’എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലേഖനം ഏതാണ് ?

First Published Mar 3, 2021, 11:53 AM IST


ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാഗം.