ആണവ പരീക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധന്റെ ചിരി മുതൽ കർഷകരുടെ പൊക്കാളി കൃഷി വരെ; കാണാം പി എസ് സി ട്രോളുകൾ

First Published 5, Oct 2020, 1:00 PM

പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴികൽ ധാരാളമാണ്. പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ ദീർഘകാലം പഠിച്ചത് മറക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. പരീക്ഷകൾ പാസ്സാവാനും റാങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പല രീതികളിലാണ് ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മനപ്പാഠമാക്കുന്നത്. 
എളുപ്പവഴികളും ചെപ്പടിവിദ്യകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം സാഥാപനങ്ങളും അദ്ധ്യാപകരുമുണ്ട്. എന്നാൽ സമീപകാലത്ത് കണ്ടു തുടങ്ങിയ പ എസ് സി പഠന വഴികളിൽ ഒന്നാണ് ട്രോളിലൂടെയുള്ള പഠനം. ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ കുറുക്കു വഴിക്ക് എന്നാൽ സർ​ഗ്​ഗാത്മകത വളരെയധികം വേണ്ട ഒരു പഠന രീതിക്ക് ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത ഏറെയാണ്... എന്നാൽ ട്രോളിലൂടെ പി എസ് സിക്ക് ഒന്നു പഠിച്ചു നോക്കിയാലോ.. തലയിൽ കേറുവോന്ന് ഒന്നു അറിയണമല്ലോ.. 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Ashr Af, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Ashr Af, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arshad Shamsudin, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arshad Shamsudin, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arjun Athikkattu, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arjun Athikkattu, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Ashr Af, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Ashr Af, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradhyumnan Kammath, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradhyumnan Kammath, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shinil Manohar, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shinil Manohar, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vivek Anandan, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vivek Anandan, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradhyumnan Kammath, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradhyumnan Kammath, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair , പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair , പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Edward Gwennam, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Edward Gwennam, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradyumnan Kammath, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradyumnan Kammath, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vysakh Vish Nu, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vysakh Vish Nu, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: ട്രോളൻ ചങ്ക്, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: ട്രോളൻ ചങ്ക്, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudev RxTr, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudev RxTr, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rakesh Retnakumar, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rakesh Retnakumar, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradhyumnan Kammath, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradhyumnan Kammath, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudev RxTr, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudev RxTr, പിഎസ്സി ട്രോൾസ്

loader