മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാല മഹാകവിപ്പട്ടം നൽകിയ മലയാളകവിയും, ഓള്‍ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആകാശവാണിയായതും പിഎസ് സിക്ക് പഠിക്കാം

First Published 4, Nov 2020, 8:56 AM

കൊവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റി വച്ച പരീക്ഷകളെല്ലാം വീണ്ടും നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് പിഎസ്‍സി. കൊവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. . നവംബർ മാസം മുതൽ പരീക്ഷകളെല്ലാം ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങും. നിരവധി ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പത്താം തരം അടിസ്ഥാന യോ​ഗ്യതയായ പരീക്ഷകളും വരുംമാസങ്ങളിൽ നടത്തും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് യോ​ഗ്യത ആവശ്യമുള്ള പരീക്ഷയെഴുതാൻ ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണിത്. 
 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ചെറുകുടൽ</p>

ഉത്തരം:  ചെറുകുടൽ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അഞ്ച് മുതൽ ആറു മീറ്റർ വരെ&nbsp;</p>

ഉത്തരം: അഞ്ച് മുതൽ ആറു മീറ്റർ വരെ 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഇനാമൽ</p>

ഉത്തരം: ഇനാമൽ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഉളിപ്പല്ല്, കോമ്പല്ല്, ചർവണകം, അഗ ചർവണകം</p>

ഉത്തരം: ഉളിപ്പല്ല്, കോമ്പല്ല്, ചർവണകം, അഗ ചർവണകം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പിത്തരസം</p>

ഉത്തരം: പിത്തരസം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വില്ലസുകൾ</p>

ഉത്തരം: വില്ലസുകൾ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;&nbsp;പ്രോട്ടീൻ, കൊഴുപ്പ്, ധാതുക്കൾ, വൈറ്റമിനുകൾ, ജലം</p>

ഉത്തരം:   പ്രോട്ടീൻ, കൊഴുപ്പ്, ധാതുക്കൾ, വൈറ്റമിനുകൾ, ജലം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;പ്രോട്ടീൻ</p>

ഉത്തരം:  പ്രോട്ടീൻ

<p>ഉത്തരം: ഡെന്‍റൈന്‍</p>

ഉത്തരം: ഡെന്‍റൈന്‍

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ഉളിപ്പല്ല്</p>

ഉത്തരം:  ഉളിപ്പല്ല്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കടുപ്പമേറിയ ഭാഗം, വെള്ളനിറം, നിർജീവം</p>

ഉത്തരം: കടുപ്പമേറിയ ഭാഗം, വെള്ളനിറം, നിർജീവം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ശ്ലേഷ്മം</p>

ഉത്തരം: ശ്ലേഷ്മം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;സലൈവറി അമിലേസ്, ലൈസോസൈം</p>

ഉത്തരം:  സലൈവറി അമിലേസ്, ലൈസോസൈം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;1957</p>

ഉത്തരം: 1957

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കവരത്തി</p>

ഉത്തരം: കവരത്തി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കൊൽക്കത്ത</p>

ഉത്തരം: കൊൽക്കത്ത

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വി വി ഗിരി</p>

ഉത്തരം: വി വി ഗിരി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കൊൽക്കത്ത</p>

ഉത്തരം: കൊൽക്കത്ത

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വജാഹത്ത് ഹബീബുള്ള</p>

ഉത്തരം: വജാഹത്ത് ഹബീബുള്ള

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;സത്യജിത് റായി</p>

ഉത്തരം:  സത്യജിത് റായി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കുമാരനാശാൻ</p>

ഉത്തരം: കുമാരനാശാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;2002</p>

ഉത്തരം: 2002

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അയ്യങ്കാളി</p>

ഉത്തരം: അയ്യങ്കാളി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അയ്യങ്കാളി</p>

ഉത്തരം: അയ്യങ്കാളി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;1934 ജനുവരി 20</p>

ഉത്തരം: 1934 ജനുവരി 20