ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പഠിച്ച് റാങ്കുറപ്പിച്ചോളൂ; പിഎസ്‍സി പരീക്ഷയിലെ ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്...!

First Published 3, Oct 2020, 8:59 AM

സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പിഎസ്‍സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. വിവിധ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വർഷങ്ങളായി ഇവയിൽ പലതും ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. വിവിധ പരീക്ഷകളിലായി ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ച 25 ചോദ്യങ്ങളാണിത്. മറക്കാതെ പഠിച്ച് റാങ്കുറപ്പിച്ചോളൂ...
 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സെർവിക്കൽ കാൻസർ</p>

ഉത്തരം: സെർവിക്കൽ കാൻസർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഗോഡിക്കൻ</p>

ഉത്തരം: ഗോഡിക്കൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മിഷിഗൺ മൈക്രോ മോട്ട്‌&nbsp;</p>

ഉത്തരം: മിഷിഗൺ മൈക്രോ മോട്ട്‌ 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സുപ്രിയ ഖേൽകർ</p>

ഉത്തരം: സുപ്രിയ ഖേൽകർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പാരീസ്</p>

ഉത്തരം: പാരീസ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജോണ്‍ റസ്കിന്റെ “അണ്‍ റ്റു ദ ലാസ്റ്റ്“</p>

ഉത്തരം: ജോണ്‍ റസ്കിന്റെ “അണ്‍ റ്റു ദ ലാസ്റ്റ്“

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ</p>

ഉത്തരം: ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മഡലിന്‍ സ്ലേഡ്&nbsp;</p>

ഉത്തരം: മഡലിന്‍ സ്ലേഡ് 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഹോക്കി</p>

ഉത്തരം: ഹോക്കി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;3:2</p>

ഉത്തരം: 3:2

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഒഡീഷ</p>

ഉത്തരം: ഒഡീഷ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പാക്കിസ്ഥാൻ</p>

ഉത്തരം: പാക്കിസ്ഥാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;5</p>

ഉത്തരം: 5

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മാന്നാനം</p>

ഉത്തരം: മാന്നാനം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ആനന്ത് പൈ</p>

ഉത്തരം:  ആനന്ത് പൈ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ഗോദാവരി</p>

ഉത്തരം:  ഗോദാവരി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;കെ.ഒ.അയിഷാ ബായ്</p>

ഉത്തരം:  കെ.ഒ.അയിഷാ ബായ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജോൺ മിൽട്ടൻ</p>

ഉത്തരം: ജോൺ മിൽട്ടൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;2005 ജൂൺ 15</p>

ഉത്തരം: 2005 ജൂൺ 15

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ</p>

ഉത്തരം: പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സൊമാലിയ</p>

ഉത്തരം: സൊമാലിയ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ഓറഞ്ച്</p>

ഉത്തരം:  ഓറഞ്ച്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വാൾട്ടർ മെൻഡിസ്</p>

ഉത്തരം: വാൾട്ടർ മെൻഡിസ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ശശി തരൂർ</p>

ഉത്തരം: ശശി തരൂർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വില്യം ഗാഡ്</p>

ഉത്തരം: വില്യം ഗാഡ്

loader