ലോകത്തിലാദ്യം മത്സരപരീ​ക്ഷ നടത്തിയത് ചൈനയാണ്! മോസ്ക്കുകളുടെ നഗരമെവിടെയാണ്? പഠിക്കാം പിഎസ്‍സി...!

First Published 13, Nov 2020, 8:35 AM

എന്താണ് മെലോഫോബിയ? ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ പേര് എന്താണ്? പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ചില ചോദ്യങ്ങളെയും ഉത്തരങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടാം. പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണിവ. 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അനുദൈർഘ്യ തരംഗം</p>

ഉത്തരം: അനുദൈർഘ്യ തരംഗം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;340 മീറ്റർ /സെക്കൻഡ്</p>

ഉത്തരം: 340 മീറ്റർ /സെക്കൻഡ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സംഗീതത്തോടുള്ള പേടി</p>

ഉത്തരം: സംഗീതത്തോടുള്ള പേടി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഫോണോഫോബിയ</p>

ഉത്തരം: ഫോണോഫോബിയ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഓഡിയോമീറ്റർ</p>

ഉത്തരം: ഓഡിയോമീറ്റർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഇൻഫ്രാസോണിക്</p>

ഉത്തരം: ഇൻഫ്രാസോണിക്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഡെസിബൽ</p>

ഉത്തരം: ഡെസിബൽ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അക്കോസ്റ്റിക്സ്</p>

ഉത്തരം: അക്കോസ്റ്റിക്സ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജിയാങ് സെമിൻ</p>

ഉത്തരം: ജിയാങ് സെമിൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ചൈനീസ് നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ്</p>

ഉത്തരം: ചൈനീസ് നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സിനോളജി</p>

ഉത്തരം: സിനോളജി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ചൈന</p>

ഉത്തരം: ചൈന

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പാകിസ്ഥാൻ</p>

ഉത്തരം: പാകിസ്ഥാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കറാച്ചി</p>

ഉത്തരം: കറാച്ചി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സിംല കരാർ</p>

ഉത്തരം: സിംല കരാർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അയ്യൂബ് ഖാൻ</p>

ഉത്തരം: അയ്യൂബ് ഖാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ചൈന</p>

ഉത്തരം: ചൈന

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ഹൊ യാങ് ഹേ</p>

ഉത്തരം:  ഹൊ യാങ് ഹേ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;നാഥുലാ ചുരം</p>

ഉത്തരം: നാഥുലാ ചുരം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബംഗ്ലാദേശ്</p>

ഉത്തരം: ബംഗ്ലാദേശ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഭൂട്ടാൻ</p>

ഉത്തരം: ഭൂട്ടാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഭൂട്ടാൻ</p>

ഉത്തരം: ഭൂട്ടാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ധാക്ക</p>

ഉത്തരം: ധാക്ക

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബംഗ്ലാദേശ്</p>

ഉത്തരം: ബംഗ്ലാദേശ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സിരിമാവോ ബന്ദാരനായകെ</p>

ഉത്തരം: സിരിമാവോ ബന്ദാരനായകെ