ഇന്ത്യ - ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റ് ; കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ 'കങ്കാരു ഫ്രൈ' കഴിക്കണമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ട്രോളന്മാര്‍

First Published 20, Jan 2020, 1:01 PM

ഇന്ത്യ - ഓസ്ട്രേലിയ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര കഴിഞ്ഞത് ഇന്നലെയാണ്. പരമ്പര കഴിഞ്ഞതും ക്രിക്കറ്റ് ട്രോള്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഉണര്‍ന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് ആദ്യ ഏകദിനം 10 വിക്കറ്റിന് ജയിച്ചതിന്‍റെ മാത്രം കരുത്തില്‍ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ആരാധകര്‍. മറുഭാഗത്ത് രണ്ട് ഏകദിനങ്ങള്‍ വ്യക്തമായ മാര്‍ജിനില്‍ ജയിക്കാനായതിന്‍റെ ആവേശത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍. കടുവ, സിംഹം, കങ്കാരു ഇനി കിവികള്‍ പോരട്ടെ എന്ന വെല്ലുവിളിയോടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ വിജയാഘോഷം തുടങ്ങിയത്.  കാണാം ക്രിക്കറ്റ് ട്രോളുകള്‍. 
 

 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ajith R Siva‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajith R Siva‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ajith R Siva‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajith R Siva‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ajith R Siva‎  , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajith R Siva‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  An Anand , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : An Anand , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  An Anand , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : An Anand , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  AN Sal, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : AN Sal, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  arun babu, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : arun babu, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ,Arun Babu M , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ,Arun Babu M , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu M , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu M , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  guru karthik , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : guru karthik , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jayakumar Js‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jayakumar Js‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Joe Mathew , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Joe Mathew , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Kukku S Idukki‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kukku S Idukki‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Marzooq MaRzu , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Marzooq MaRzu , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Marzooq MaRzu , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Marzooq MaRzu , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Marzooq MaRzu‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Marzooq MaRzu‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Naaz Kaattaalan , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Naaz Kaattaalan , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rahul Ravi , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Ravi , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ReNjith ReNjith , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ReNjith ReNjith , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Saahil Sankar B ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Saahil Sankar B , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sidheera Tirur‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sidheera Tirur‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sree  , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sree , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sree‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sree‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sreejesh P Krishnakumar‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreejesh P Krishnakumar‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sreeraj Muthuvila‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreeraj Muthuvila‎ , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ananthu Balu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ananthu Balu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rakesh Balakrishnan‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rakesh Balakrishnan‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nitin Kuriakose Ammiyanicke  , സ്പോര്‍ട്സ് പാരഡൈസോ ക്ലബ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nitin Kuriakose Ammiyanicke , സ്പോര്‍ട്സ് പാരഡൈസോ ക്ലബ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Prajith Np‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Prajith Np‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery  ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sukesh Sukesh , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sukesh Sukesh , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Syamkumar N , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Syamkumar N , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vishnu Sreekumar , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Sreekumar , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : സജിത്ത് ശക്തിശ്വരി , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : സജിത്ത് ശക്തിശ്വരി , മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് സോണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Karthikeyan Mangalassery , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Karthikeyan Mangalassery , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Lijo Neelankavil Lawrance,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Lijo Neelankavil Lawrance, ട്രോള്‍ മലയാളം