മദ്യക്കുപ്പികള്‍ മുതല്‍ കോണ്ടം വരെ; മരിക്കുമ്പോള്‍ കൂടെക്കൊണ്ടുപോവാന്‍ ഇവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്

First Published 4, Oct 2020, 5:13 PM

മരിക്കുമ്പോള്‍ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കള്‍ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവണമെന്നാണ് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍. Image credits: regiaanglorum

<p>&nbsp;മരിക്കുമ്പോള്‍ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കള്‍ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവണമെന്നാണ് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍.&nbsp;</p>

 മരിക്കുമ്പോള്‍ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കള്‍ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവണമെന്നാണ് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍. 

<p>&nbsp;ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്ര പുനര്‍നിര്‍മാണ സംഘടനയായ റെജിയ അന്‍ഗ്‌ലോറം ഈ ചോദ്യമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.&nbsp;</p>

 ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്ര പുനര്‍നിര്‍മാണ സംഘടനയായ റെജിയ അന്‍ഗ്‌ലോറം ഈ ചോദ്യമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. 

<p>മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ലോകം ഉള്ള കാലം മുതല്‍ മനുഷ്യരെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യം ആയിരുന്നു ഇത്.&nbsp;</p>

മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ലോകം ഉള്ള കാലം മുതല്‍ മനുഷ്യരെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യം ആയിരുന്നു ഇത്. 

<p><br />
പല മതങ്ങളിലും പല ദേശങ്ങളിലും പല തരം ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. മരണാനനതര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല തരം വിശ്വാസങ്ങള്‍.&nbsp;</p>


പല മതങ്ങളിലും പല ദേശങ്ങളിലും പല തരം ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. മരണാനനതര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല തരം വിശ്വാസങ്ങള്‍. 

<p><br />
പുരാതന കാലത്തെ മനുഷ്യര്‍, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്‍ കൂടി ശവക്കല്ലറയില്‍ വെയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.&nbsp;</p>


പുരാതന കാലത്തെ മനുഷ്യര്‍, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്‍ കൂടി ശവക്കല്ലറയില്‍ വെയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. 

<p>പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍, അവര്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം അവര്‍ക്കൊപ്പം അടച്ചു വെച്ചിരുന്നത്, മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും ആ വസ്തുക്കള്‍ അവര്‍ക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാവണമെന്ന ആഗ്രഹത്താലായിരുന്നു.&nbsp;</p>

പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍, അവര്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം അവര്‍ക്കൊപ്പം അടച്ചു വെച്ചിരുന്നത്, മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും ആ വസ്തുക്കള്‍ അവര്‍ക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാവണമെന്ന ആഗ്രഹത്താലായിരുന്നു. 

<p>ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളെ കൂടി മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അടക്കം ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും ചരിത്രത്തിലുണ്ട്.&nbsp;</p>

ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളെ കൂടി മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അടക്കം ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. 

<p><br />
മൃതദേഹം ജീര്‍ണിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ബാക്കിപത്രമായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെയും മറ്റും മമ്മികള്‍.&nbsp;</p>


മൃതദേഹം ജീര്‍ണിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ബാക്കിപത്രമായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെയും മറ്റും മമ്മികള്‍. 

<p><br />
പുതിയ കാലത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളായിരിക്കും നാം നമ്മുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യുക?&nbsp;</p>


പുതിയ കാലത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളായിരിക്കും നാം നമ്മുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യുക? 

<p>&nbsp;ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്ര പുനര്‍നിര്‍മാണ സംഘടനയായ റെജിയ അന്‍ഗ്‌ലോറം ഈ ചോദ്യമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.&nbsp;</p>

 ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്ര പുനര്‍നിര്‍മാണ സംഘടനയായ റെജിയ അന്‍ഗ്‌ലോറം ഈ ചോദ്യമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. 

<p>ലോകമെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യര്‍ തങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ ഫോട്ടോ ഗ്രാഫുകളിലൂടെ അവര്‍ക്ക് നല്‍കി.&nbsp;</p>

ലോകമെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യര്‍ തങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ ഫോട്ടോ ഗ്രാഫുകളിലൂടെ അവര്‍ക്ക് നല്‍കി. 

<p>മരിക്കുമ്പോള്‍ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളാണ് അവര്‍ തയ്യാറാക്കിയത്.&nbsp;</p>

മരിക്കുമ്പോള്‍ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളാണ് അവര്‍ തയ്യാറാക്കിയത്. 

<p>ബോര്‍ഡ് പാണ്ട എന്ന ഡിജിറ്റല്‍ മാഗസിനാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. Image credits: regiaanglorum</p>

ബോര്‍ഡ് പാണ്ട എന്ന ഡിജിറ്റല്‍ മാഗസിനാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. Image credits: regiaanglorum

loader