സ്വര്‍ഗം താണിറങ്ങി വന്നതോ; ഭൂമിയിലെ അതിമനോഹര കാഴ്ചകള്‍ കാണാം

First Published 19, Oct 2020, 6:49 PM

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാഴ്ചകള്‍. ബ്രിട്ടനില്‍ 13 വര്‍ഷമായി നടന്നു വരുന്ന ലാന്റ്‌സ്‌കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മല്‍സരത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാറുളളത് അത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ്. ലാന്റ്‌സ്‌കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഓഫ് ദി ഇയര്‍ മല്‍സരത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ അക്കാര്യം ബോധ്യമാവും. ലണ്ടന്‍ ബ്രിഡ്ജ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ നവംബര്‍ 16 മുതല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ചിത്രങ്ങളില്‍ ചിലത് ഇവിടെ കാണാം.

<p>ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാഴ്ചകള്‍. ബ്രിട്ടനില്‍ 13 വര്‍ഷമായി നടന്നു വരുന്ന ലാന്റ്‌സ്‌കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മല്‍സരത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാറുളളത് അത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ്.&nbsp;</p>

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാഴ്ചകള്‍. ബ്രിട്ടനില്‍ 13 വര്‍ഷമായി നടന്നു വരുന്ന ലാന്റ്‌സ്‌കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മല്‍സരത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാറുളളത് അത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ്. 

<p>Photo: Will Milner</p>

Photo: Will Milner

<p>Photo: Chris Gorman</p>

Photo: Chris Gorman

<p>Photo: Wesley Chambers</p>

Photo: Wesley Chambers

<p>Photo: Miguel Pilgrim</p>

Photo: Miguel Pilgrim

<p>Photo: Neil Burnell</p>

Photo: Neil Burnell

<p>Photo: Martin Birks</p>

Photo: Martin Birks

<p>Photo: Ramteid Gozreh</p>

Photo: Ramteid Gozreh

<p>Photo: Raymond Besant</p>

Photo: Raymond Besant

<p>Photo: Peter North&nbsp;</p>

Photo: Peter North 

<p>Photo: Drew Buckley&nbsp;</p>

Photo: Drew Buckley 

<p>Photo: Steven Cole&nbsp;</p>

Photo: Steven Cole 

<p>Photo: Nev Cartledge</p>

Photo: Nev Cartledge

<p>Photo: Peter North</p>

Photo: Peter North

<p>Photo: Brian Nunn</p>

Photo: Brian Nunn

<p>Photo: Leigh Dorey.</p>

Photo: Leigh Dorey.

<p>Photo: David Andrews</p>

Photo: David Andrews

<p>Photo: Will Milner</p>

Photo: Will Milner

<p>Photo: Ryan Leith&nbsp;</p>

Photo: Ryan Leith 

<p>Photo: Stephen Hughes</p>

Photo: Stephen Hughes

<p>Photo: John White</p>

Photo: John White

<p>Photo: David Kidwell</p>

Photo: David Kidwell

<p>Photo: Chris Frost</p>

Photo: Chris Frost