ഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടോ...? ഇതാ ഏഴ് ടിപ്സ്

First Published Feb 6, 2021, 7:18 AM IST

ഭാരം കുറയ്ക്കാനായി ഡയറ്റും വ്യായാമവും ചെയ്ത് വരുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ രണ്ട് ചെയ്തിട്ടും ഭാരം കുറയുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പറയുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...